E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI EKSTRA PLAN SAĞLIK SİGORTASI

Yapı Kredi Sigorta'nın en yaygın ürünü olan Can Sağlığı Sigortası,   sağlık ihtiyaçlarımızın tamamını, pek çok ek hizmeti de kapsayacak   şekilde karşılayan, her bütçeye uygun, kişiye özel alternatifler   sunmakta.

EKSTRA PLAN

Ekstra Plan, sağlık risklerini yüksek teminatlarla güvence altına alan, Can Sağlığı Sigortası’nın en geniş kapsamlı planı.


EKSTRA PLAN
TEMİNATLAR TEMİNAT LİMİTİ TEMİNAT YÜZDESİ
Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı Limitsiz %80 veya %100
Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı 10.000 USD - 75.000 USD              Türkiye'de tedavisi olmayan durumlarda 300.000 USD %80
Aile Planlaması * 1. Yıl
2.000 TL

2. Yıldan Itibaren
2.000 TL - 3.500 TL
5.500 TL - 7.500 TL
%80 veya %100
Ayakta Tedavi Teminatları * 1.Seçenek     Limitsiz
%80
2. Seçenek     7.000 TL

Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı
(10.000 TL'yi aşan harcamalarda Limitsiz)
%100
Aile Hekimligi ve Genel Sağlık Kontrolü Limitli %100
Ferdi Kaza Teminatı Kontrolü Kaza Sonucu Yaşam Kaybı
75.000 TL

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
75.000 TL
%100
Telemed24 Hizmet Ağı A Tipi Kurumlar
* Belirtilen alternatifler arasından tercih yapılabilir.

Teminatlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tablodakiTeminatbaşlıklarına tıklayınız.

TEMİNATLAR

Sağlık Poliçe Primi Koruma Teminatı

Sigorta Ettirenin işsizlik ve/veya geçici iş göremezliği durumunda,   vade tarihi   riskin gerçekleştiği ay ve sonrasında olan  prim  taksitleri Özel Şartlarda belirtilen kapsam ve limitler doğrultusunda  teminat altına alınmaktadır. Bu teminat sigorta ettirenin gerçek kişi ve  18 - 64 yaş arasında olduğu poliçeler için geçerlidir. Teminat  kapsamına ilişkin detaylı açıklamalar Can Sağlığı Sigortası Özel  Şartlarında yer almaktadır.

Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı

Bu teminat kapsamında, yurt içinde hastanede yattığınız süre boyunca   yapılan yatak-yemek, refakatçi, doktor vizitesi, ilaç, teşhis yöntemleri   giderleri, ameliyat ile ilgili giderler, yoğun bakım ve sarf edilen   malzeme ve küçük müdahale giderleri, TELEMED24 ağına dahil ve bu teminat   ile ilgili anlaşmalı sağlık kurumlarında, seçiminize göre %80 ya da   %100 oranında ve limitsiz olarak karşılanır.

Yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın kemoterapi,   radyoterapi, koroner anjiyografi, diyaliz ve böbrek taşı kırma (ESWL)   giderleri bu teminat kapsamında sigortanın ikinci yılından itibaren   karşılanır. Ameliyat veya yoğun bakım gerektiren tedaviden sonra iki ay   içerisinde gerçekleşen ve tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi   giderleri 2.500 TL limit ile teminat altına alınırken, ameliyat için   zorunlu protezler (kalp kapakçığı vb) de Yurt İçi Hastane Hizmetleri   Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Ürün özel şartlarında belirtilen kapsamdaki; tedavisinin bir parçası   olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla   kullanılan, taşınabilir, kişiye özel tıbbı malzemeler 1.000 TL limit ve   seçilen plana bağlı olarak %80 veya %100 teminat yüzdesi ile Yardımcı   Tıbbi Malzeme Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

Evde Hemşire Bakım Giderleri, yılda 8 hafta ile sınırlı olmak üzere Hastane Hizmetleri teminatının ödeme yüzdesi ile aynı oranda  karşılanmaktadır.

Yurt Dışı Hastane Hizmetleri Teminatı

Yurt Dışındaki sağlık giderleriniz için limit, yıllık 10.000 USD ya da   75.000 USD'dir. Tedavinin Türkiye'de yapılamayacağı sağlık kurulu kararı   ile belirlendiyse, bu limit yıllık 300.000 USD'ye yükselmektedir.   Yurtdışındaki küçük müdahale giderleriniz için ise limit 1.000 USD'dir  ve Yurtdışı Hastane Hizmetleri teminatı limiti dahilinde karşılanır.   Yurt dışındaki tedavileriniz %80 oranında karşılanır.

Aile Planlaması Teminatı

Ekstra
planın seçilmesi halinde otomatik olarak verilen 2.000 TL   tutarındaki bu teminat limitini, isterseniz farklı bir prim ödeyerek    ikinci yıldan itibaren 3.500 TL, 5.500 TL, 7.500 TL limitleri arasında    bir tutara yükseltebilirsiniz. İkinci yıldan itibaren kullanılabilen bu   teminatla, doğum ve hamilelik ile ilgili giderleriniz yıllık limitiniz   dahilinde karşılanır.

Sık tekrarlanan (doğum kontrol hapı, kondom vb.) aile planlanması   yöntemleri teminat kapsamı dışındayken, sık tekrarlanmayan aile   planlaması yöntemleri [kısırlaştırma (tüp ligasyonu ve vasektomi),   spiral uygulaması (spiral ücreti dahil), implanon vb.] poliçenizde   yazılı Aile Planlaması Teminatı Yıllık Limitinin % 20'sine kadar ve yıl   içinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. Aile Planlaması   teminatı kapsamındaki tüm giderler, bu teminatın bir önceki yılda   seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler seçildiği ilk   yıl kapsam dışındadır. Bu teminat poliçede çocuk kapsamında olan   kişiler için geçerli değildir.

Aile Planlaması teminatının kullanılmasına hak kazanılması durumunda   annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar   gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile   Planlaması limiti ve teminat yüzdesi dahilinde karşılanır ve bebeğin   hastaneden çıkışını takip eden 30 gün içerisinde sağlık bilgilerinin   beyan edilerek priminin ödenmesi halinde bebek "Yapı Kredi Sigorta   Bebeği" haklarını kazanır. Yapı Kredi Sigorta Bebeğinin doğuştan gelen   hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamındadır. İlk yıl istisnaları bu   çocuklar için uygulanmayacaktır.

Ayakta Tedavi Paketi

Bu teminat, 2 seçenekten oluşmaktadır. 1. seçenek, limitsiz, %80 teminat   yüzdesi ile; 2. seçenek, yıllık 7.000 TL limitli, %100 teminat yüzdesi   ile, diş tedavi ve aile hekimliği haricindeki tüm ayakta tedavi   teminatlarını bir arada sunmaktadır. Doktor muayene, ilaç, koruyucu aşı   giderleri, teşhis ve tedavi için tıbben gerekli görülen tahlil, röntgen,   ürografi, ultrasonografi, sintigrafi, tomografi vb giderler ile bu   teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor   ücreti giderleri Ayakta Tedavi Paketi yıllık limiti dahilindedir. Ayakta   ve yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın fizik tedavi giderleri   1.400 TL limit ile teminat altına alınmıştır.

Anlaşmalı Hekim muayenehanesi uygulaması başlatılan illerde, anlaşmalı   hekimlerce yapılacak muayene giderleri, poliçedeki teminat yüzdesinden   bağımsız olarak %100'lü olarak teminat limiti dahilinde karşılanır.

Diş muayenesi, diş çekimi, dolgu, porselen köprü, dişeti temizliği vb.   işlemler ile diş ve çene cerrahlarının yaptığı her türlü operasyon, diş   hekimlerinin yazdığı reçeteler, diş teminatının seçilmiş olması   kaydıyla, poliçe priminin %30'una kadar belirlenen yıllık limit   dahilinde, %80 teminat yüzdesi ile karşılanır.

Tamamlayıcı Limitsiz Ayakta Tedavi Teminatı

Bu teminat Ekstra Plan, yıllık 7.000 TL limitli, %100 teminat yüzdeli 2.   seçeneği tercih eden herkese, prim alınmaksızın Yurt İçi Hastane   Hizmetleri Paketine ek olarak verilmektedir. Ayakta Tedavi Paketi   teminatları kapsamında yer alan Doktor Muayene, İlaç, Teşhis Yöntemleri   giderlerinin yıl içinde 10.000 TL'sını aşması durumunda, aşan bu   kapsamdaki Türkiye'de yapılan tüm ayakta tedavi giderleri sigorta yılı   sonuna kadar limitsiz ve %100'lü olarak karşılanır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü

Can Sağlığı poliçesi planlarında¸ ücretsiz olarak verilen bu teminat,   koruyucu sağlık hizmetini amaçlayan, yaş ve cinsiyete göre değişen   anlaşmalı aile hekimi muayene ve tetkik giderlerini yıllık limit   dahilinde kapsamaktadır. Yaş ve cinsiyete göre farklılaşan işlemler:

Aile Hekimi muayenesi: Tüm yaş gruplarında yılda üç defa ile sınırlıdır.
Tetkikler:
1.Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, 0-18 yaş arasındaki çocuk kapsamındaki sigortalılara yılda bir defa yapılır.

2.Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık   Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, Kreatinin, SGOT, SGPT,   EKG, PA AC Grafi; 19-40 yaş arasındaki kadın ve erkek sigortalılara   yılda bir defa yapılır.

3.Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık   Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin,   SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, Mammografi; 41 yaş üzerindeki   kadın sigortalılara yılda bir defa yapılır.

4.Hemogram, Sedimantasyon, Tam İdrar tahlili, Açlık   Kan Şekeri, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kreatinin,   SGOT, SGPT, Ürik asit, EKG, PA AC Grafi, PSA; 41 yaş üzerindeki erkek   sigortalılara yılda bir defa yapılır.

Aile Hekimliği ve Genel Sağlık Kontrolü teminatı kullanımı listesi   poliçenizin ekinde yer alan anlaşmalı kurumlarda bulunan Yapı Kredi   Sigorta Aile Hekimlerince gerçekleştirilir. Aile Hekimliği ve Genel   Sağlık Kontrolü teminatınızı kullanmak için Aile Hekimleri Listesinden, evinize veya işyerinize en yakın olan kurumu seçmeniz ve randevu alarak, Aile Hekimi'ne gitmeniz yeterli olacaktır.

Ferdi Kaza Teminatı

Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi veya kaza sonucu sürekli   sakat kalması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde   ve poliçede belirtilen limitler dahilinde geçerlidir. Bu teminat,   poliçede çocuk kapsamında olan kişiler için geçerli değildir.

Telemed24 Hizmet Ağı

Yapı Kredi Sigorta ile anlaşmalı olan ve bu anlaşma gereğince,   sigortalılarımızın kartlarını kullanarak veya Yapı Kredi Sigorta’dan   provizyon alarak teminat limitleri ve yüzdeleri dahilinde ücret ödemeden   hizmet alabildikleri hastane, poliklinik, tanı merkezi, eczane ve hekim   muayenehaneleridir.

TELEMED24 hizmet ağındaki sağlık kurumları anlaşmalı hekim   muayenehaneleri dışında A ve B olmak üzere 2 kategoride tanımlanmıştır. A   grubu kurumlar, B Grubu kurumlar da dahil olmak üzere, tüm anlaşmalı   sağlık kurumlarını kapsamaktadır. B grubu kurumlar ise Yapı Kredi   Sigortanın TELEMED24 hizmet ağına dahil Türkiye'de geçerli daha dar   kapsamlı anlaşmalı sağlık kurumu grubudur.
Sigorta Acentesi:Ali Civan Sigorta
Tel:02125394141 Fax:02125394142
e-mail:info@alicivansigorta.com
www.alicivansigorta.com
  
  
   
    Sigorta Şirketi:
YAPI KREDİ SİGORTA


ANADOLU SİGORTA SAĞLIKTA FIRSAT POLİÇESİ
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI STANDART PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI EKSTRA PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI MULTİ PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA CAN SAĞLIĞI EKO PLAN SAĞLIK SİGORTASI
YAPI KREDİ SİGORTA VİP SAĞLIK SİGORTASI


 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Sigorta ve Bes Platformu, www.sigortacindan.com portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Insurance and Individual Retirement Platform, www.sigortacindan.com portal managers has no responsibility and bind.

Kasko - Elementer Sigorta - Ticari Sigorta - Ev Sigortası - Kasko Bedeli - Otomobil Sigortasi - Hasar Tespiti - Trafik Sigortası - Kasko Listesi - Kasko Değerleri
Medasist International © Copyright 2005